Intervjuu Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsiooni juhi tööturuosakonna juhataja ülesannetes Merlin Tatrik`uga

juuli 9, 2009 Intervjuu Euroopa Sotsiaalfondi koordinatsiooni juhi tööturuosakonna juhataja ülesannetes Merlin Tatrik`uga kommenteerimine on välja lülitatud

Merlin Tatrik

Kui palju on tänaseks Eestis aktiivseid tööotsijaid?

25.06.2009 seisuga on Töötukassa andmetel registreeritud töötuid kokku 66724.

Mida saavad inimesed ise enda heaks ära teha?

Töö kaotamise korral on oluline võimalikult kiiresti tutvuda tööturul pakutavate võimalustega. Mida aktiivsem inimene ise on, seda tõenäolisem on leida uus töö. Kindlasti on töö kaotamisel otstarbekas end registreerida töötuna Eesti töötukassa kohalikus osakonnas. Töötuna registreerimine annab võimaluse osaleda tööturuteenustel: nt saada karjäärinõustamist, koolitust ja muid teenuseid, mis aitavad suurendada konkurentsivõimet ning tööturule naasta. Töötuna arvele võtmiseks ja arvel olemiseks ning töötuskindlustushüvitise või töötutoetuse saamiseks tuleb aktiivselt tööd otsida. Tööd tasub otsida lisaks töötukassale ka mujalt. Uut tööd on võimalik leida näiteks ajalehtede töökuulutustest, töökohti vahendavatest internetiportaalidest, sõprade ja tuttavate kaudu või ise huvipakkuva organisatsiooniga ühendust võttes. Nõuandeid leiab näiteks sotsiaalministeeriumi veebist www.sm.ee/tooabi ning Töötukassa lehelt www.tootukassa.ee.

Mida võtab riik ette tööpuuduse ohjamiseks?

Riik toetab tööotsijat mitmeti eesmärgiga aidata neid võimalikult kiiresti taas tööturule. Tuge pakub nii Töötukassa kui ka Tööinspektsioon. Tööturuteenuseid osutab ning tööturutoetusi ja töötuskindlustushüvitist maksab Eesti Töötukassa igas maakonnas asuvate kohalike osakondade kaudu. Töötukassast saavad lisaks töötutele nõu ja abi ka töökoha vahetamisele mõtlevad inimesed ning tööandjad. Samuti annavad Tööinspektsiooni juristid nõu infotelefonil, vastates töölepingut, töö- ja puhkeaega, puhkust, palka ja töökeskkonna ohutust, samuti kollektiivseid töösuhteid puudutavatele küsimustele.

Muutunud tööturu olukorrale reageerimisel teeme koostööd nii haridus- ja teadusministeeriumi kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga ning tööturuteenuste pakkumiseks ja seeläbi tööturu olukorra parandamiseks kasutame riiklikke kui ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendeid.

Millist ESF programmi hakkab töötukassa rakendama 2010. aastast?

Sotsiaalministri poolt on kinnitatud programm „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013”, mille raames on kinnitatud programm „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009”. Programmi viib ellu Töötukassa. Käesoleval aastal valmistame ette programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011”, mis on jätkuks kehtivale programmile ning selle elluviijaks on samuti Töötukassa, seega paljud tegevused, mida viime ellu käesolevaga, jätkuvad ka uues programmis.

Millest tekkis „Abiks tööotsijale“ messi mõte? Kas sarnaseid messe on kavas tulevikus veel korraldada?

Mõte tekkis vajadusest teavitada inimesi käesolevas tööturu olukorras nende õigustest ja võimalustest sh tutvustada uut töölepingu seadust, anda neile ülevaade riiklikult pakutavatest teenustest ning viia kokku tööotsijad ja tööpakkujad. Sarnase messi korraldamise ideed on arutatud, kuid konkreetset kuupäeva on veel vara öelda.

Foto: EV Sotsiaalministeerium

Kommentaarium on suletud.